Yoly's Cafe Restaurant
604 Market St.
Laredo, TX 78040